آزمایشات پاتولوژی

در حال به روز رسانی میباشد.

پاتولوژی


FNA


پاپ اسمیر


IHC


فروزن سکشن


آزمایشات بالینی

آزمایشات آهن


آزمایشات کبد


آزمایشات نمک ها و املاح بدن


آزمایشات قند خون